Polityka prywatności zgodna z RODO (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016)

Niniejsza Polityka Prywatności informuje czytelników bloga wnauce.pl oraz klientów sklepu – sklep.wnauce.pl o zasadach przetwarzania i ochrony ich danych osobowych.

§.1 Postanowienia ogólne 

 1. Administratorem danych osobowy strony internetowej www.wnauce.pl (dalej Administrator), dbającym o bezpieczeństwo danych jest (adres siedziby):

Michał Walasek 

ul. Dzika 19/23

01-892 Warszawa

(działający w ramach działalności nierejestrowanej zgodnie z art. 5  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.)

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator danych szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich czytelników lub klientów. Oznacza to, że jeśli użytkownik posiada Konto na poniższej stronie, to przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na  newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: 

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

§3. Dane osobowe

 1. Każda osoba, której dane dotyczą  ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wnauce.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 
 7. Administrator informuje, że dane osobowe czytelników lub klientów strony www.wnauce.pl mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem w ramach realizacji usług na rzecz czytelników strony www.wnauce.pl lub sklepu https://wnauce.pl/sklep/ lub klientów. Podmioty współpracujące dochowują najwyższej staranności w przechowywaniu i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
 8. Dane osobowe czytelników strony www.wnauce.pl oraz https://wnauce.pl/sklep/ nigdy nie będą odsprzedawana żadnym osobom ani podmiotom trzecim.